Lisy

Tvářecí stroje - Lisy

Lisováním se v širším slova smyslu rozumí každé tváření kovových i jiných polotovarů tlakem na lisech za tepla i za studena. Patří sem tedy například i tváření plastických hmot na lisech, tažení plechových nádob, ražení, protlačování a jiné operace. Lisovací technikou se také oddělují větší části polotovarů stříháním, zhušťují se práškové materiály spojovány slinováním, stlačují se desky a jiné části při lepení a pod.

Pro tyto účely se vyrábí velký počet různých typů strojů - lisů, a to speciálních i univerzálních. Při lisování se působí na materiál v plastickém stavu klidným (statickým) tlakem beranu (smýkadla) tvářecího stroje - lisu. Tlak beranu se vyvozuje buď mechanicky, například pákou, klikou, výstředníkem, vačkou nebo jiným mechanismem, nebo hydraulicky tlakem kapaliny na píst spojený se smykadlem. Podle toho pak rozeznáváme lisy mechanické a lisy hydraulické.